PRIRODNA KOZMETIKA ZA NEGU KOŽE

Reklamacije

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju usled nesaobraznosti robe ugovoru, defekta na artiklu, pogrešno obraćunate cene ili drugih nedostataka. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti OVDE.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana.

Barel doo je odgovoran za nesaobraznost ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine, od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

Trošak transporta prilikom povrata ili zamene robe snosi Barel doo.

Odusatanak od ugovora zaključenog na daljinu

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa originalnim pakovanjem, fiskalnim računom i svom pratećom dokumentacijom, uredno popunjenom. Kupac je dužan da u roku od 14 dana od podnošenja zahteva vrati proizvod.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti klikom OVDE.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Barel doo će po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povrat sredstava kupcu.

Artikl je dodat u korpu.
0 stavka - 0.00 RSD

Agestop

Dobrodošli u AGESTOP

Pozdrav, kako možemo da Vam pomognemo?

Powered by WpChatPlugins